Handledare, konflikthanterare och utbildare

Mitt syfte är att främja jämlikt och robust samarbete inom arbetslivet. Jag anlitas främst av idéburen verksamhet, stora medlemsorganisationer och fackförbund, men också av myndigheter och företag.

Jag arbetar med det mellanmänskliga på flera nivåer med chefsstöd, teamutveckling och konflikthantering. Jag bidrar med systemiska perspektiv och möter grupper oavsett var de är i sin fasutveckling och hjälper till att höja blicken så att frustration inte kör fast i personkonflikter.
Jag hjälper er att utveckla samarbetsförmågor och stöttar med tekniker för tidig problemlösning.

TRYGGHET och TYDLIGHET
För att kunna vara kloka och modiga tillsammans behöver vi trygghet samt lita på att vi vill utvecklas tillsammans. Vi måste inte tycka om varandra, men vi behöver tolka vår riktning och vart vi är på väg på någorlunda liknande sätt och lita på att vi arbetar mot samma mål.

ANPASSAR UTIFRÅN BEHOV OCH FÖRUTSÄTTNINGAR
Jag varierar mina pedagogiska metoder och situationsanpassar mitt ledarskap. Varje grupp och varje individ jag möter är unik. Jag har aldrig en färdig modell eller tillvägagångssätt klar innan mitt första möte med dig eller din arbetsplats. Jag har en bred verktygslåda, tekniker och metoder i beredskap för att kunna arbeta flexibelt och lyhört utifrån din och er situation.

EXEMPEL PÅ VAD JAG GÖR:
Medlar
Konfliktvägleder chefer
– Stöttar HR i konfliktkunskap och vägledning
Handleder chefer
Fortbildar styrelser och arbetsgrupper inom inkluderande och jämlikt ledarskap
Faciliterar och modererar mindre och större möten
– stöttar i att tydliggöra mål och riktning
– övar på funktionella beteendenormer och samarbetsförmågor
– stöttar i tidig problemlösning
– medvetandegör brus och vaghet i er mellanmänskliga kommunikation
integrerar olikhet och minskar frustration i ert mellanmänskliga samspel

Jag är mån om att guida och leda arbetet stadigt framåt så att det övergripande syftet framträder tydligt, känns viktigt och görs möjligt. Under arbetets gång ser jag till att alla kommer till tals och hjälper till att lyfta blicken. Jag stärker uppmärksamheten på ramfaktorer (tid, roller, resurser, arbetssätt, normer, värderingar…) som skapar förutsättningar för människors olika roller, beteenden och intentioner.

INTERAKTIVA METODER
Jag har arbetat med forumspel och rollspel och gör det vid uppdrag om det passar bra. Att få öva med varandra kan göra en stor skillnad när det väl är dags i verkliga livet.

EXEMPEL PÅ FÖRHÅLLNINGSSÄTT, TEORI OCH PERSPEKTIV JAG UTGÅR IFRÅN:
Susan Wheelan, IMGD – om grupputveckling
Prosocial, Using evolutionary science to build productive, equitable, and collaborative groups
Elinor Ostrom – Principer för framgångsrika grupper
Amy C. Edmondson – Psykologisk trygghet
T. Jordan – konflikthantering och robust samarbetskultur
Yvonne M. Agazarian – System Centered Approach in Organizations
Elliott Jaques – Requisite Organizations
Jonna Bornemark – att vägra förpappringen
Sara Ahmed – att leva feministiskt och se vithetens hegemoni